De Willem Jansen Stichting (WJS) onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bruikleennemers, adverteerders, vrijwilligers, bezoekers van tentoonstellingen etc. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Doeleinden van gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door de WJS verwerkt ten behoeve van één of meer van de volgende doeleinden:

 1. het contact met de donateurs en de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
 2. het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld met vrijwilligers, bruikleennemers, adverteerders, kopers van producten van de WJS, fondsbeheerders);
 3. informatieverstrekking over activiteiten van de WJS;
 4. Het versturen van het bulletin naar de donateurs.

Informatie over gegevensverwerking

De WJS informeert over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een donateurschap, overeenkomst of aanvaarding van een schenking of begunstiging. Op dat moment vragen wij toestemming voor de verwerking.

 Deze privacyverklaring geeft aan welke gegevens dat zijn, hoe wij deze verkrijgen en met welk doel wij deze gegevens verwerken, of wij gegevens aan derde verstrekken, hoe uw gegevens zijn beveiligd, hoe lang wij uw gegevens bewaren en welke rechten de gegevensverstrekker heeft.

Verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens altijd volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelging. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is een overeenkomst met de WJS. Deze overeenkomst kan alleen uitgevoerd worden door een registratie  als donateur, vrijwilliger, sponsor, fondsverstrekker of bij het doen van schenkingen of het in ontvangst nemen van legaten. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Wij verzamelen en verwerken voor een aantal doelen uw persoonsgegevens. Welke doelen dat zijn worden hieronder kort toegelicht:

 1. Het innen van een eenmalige of meerjarige gift (donatie) aan WJS, bijvoorbeeld via een online aanmelding of middels een donatiekaartje (op evenementen kunt u via een donatiekaartje een eenmalige of meerjarige schenking doen aan WJS);
 2. Aanmelding voor evenementen of ticketverkoop voor een evenement;
 3. Marketing- en communicatie activiteiten (gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, magazines of andere gepersonaliseerde marketingberichten).

De persoonsgegevens die wij van u verwerken geeft u zelf aan ons door en kunnen onder andere bestaan uit:

 1. Voor- en achternaam
 2. Aanhef (optioneel)
 3. Bedrijfsnaam (indien noodzakelijk)
 4. Adres
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met anderen voor zover dat noodzakelijk is en met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn  voor de WJS ingerichte systemen om persoonsgegevens te kunnen registreren voor deelname aan evenementen of de kaartverkoop voor een evenement. 

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij wij daar op grond van de wet toe verplicht zijn.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking door ons verwerkt en bewaard, tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. In geval van een datalek wordt binnen de daarvoor bepaalde tijd en op de vereiste manier melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw rechten

U hebt het recht een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens over te dragen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming voor de verwerking intrekken. Tot slot kunt u te allen tijde uw account verwijderen of u afmelden voor de nieuwsbrief.

Indien u een beroep wenst te doen op een van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via de onderaan in deze privacyverklaring opgenomen gegevens.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop de WJS met uw persoonsgegevens omgaat, dan biedt de AP een klachtenprocedure aan.

Vragen

In geval van vragen of klachten zijn wij te bereiken via het contactformulier.